Edinilmiş Bilginin Kullanılması, Uygulanması

Bloom taksonomisinin bilişsel öğrenmeyi tanımlayan basamaklarından “uygulama”, kazanılmış bilginin kullanılmasına dayanır. Bilginin kullanılması; bir sistemin işleyiş ilkesini gösterme de olabilir, o ilkeyi uygulayarak sistemi işletmek de… Sözgelimi, bir şiir nazım biçimini kavramış öğrenciden, o nazım biçiminin ayırt edici özelliklerini...

Edebî ve Öğretici Metinler

Edebî ve öğretici metinler, dil ile örülmüş yapılar olma noktasında ortaktır. Her iki gruptaki metinler; yazılma amaçları, gerçeklikle ilişkileri, metin türleri ve dilin kullanımı açısından gösterdikleri farklılıklarla birbirlerinden ayrılsalar da bir içeriğe sahip olmaları ve bunu yazılış amacına uygun...

Farklı Metin Türlerinde Yazma

Somutlaştırılmış, sınırları çizilmiş, adresi belli alanlarda yazmak, öğrenci için en kolaylaştırıcı yollardan biridir. Meselâ, okunan eserlerin kişilerine hitap eden veya eserin herhangi bir ögesini kullanan metinler yazmak, buna uygundur. Yaratıcı yazma önerilerinde yer alan; bir roman kişisine mektup yazmak...

“Edebiyat” Kavramının Zaman İçindeki Yolculuğu

9.sınıfta, öğrenciyi “edebiyat” kavramıyla tanıştırma faslında hep sorduğum ve hiç yanıtını alamadığım bir sorudur: Fen bir yana, alt bölümlerinde sosyoloji, psikoloji, tarih, coğrafya vb. farklı disiplinler olan bir fakültenin adı neden “Fen-Edebiyat”tır. Edebiyat da alt bölümlerden biri ise, neden...

Güzel Sanatlar ve Edebiyat

iyi, yararlı ve güzel İnsanlığın genel eğilimi: İyi, doğru ve güzelden yanadır. İyi ve doğru, etik bilginin; güzel, estetik bilgi alanının içindedir. “Güzel mi yararlı mı?” sorusu için, ideal olan: Hem güzel hem yararlı olmasıdır. Güzel sanatlar ve edebiyat...

Edebiyat ve Bilimin Etkileşimi

Yazarlar içinde yaşadıkları dönemin toplumsal, siyasal, bilimsel vb. her tür gelişmelerinden etkilenir ve etkilendikleri ölçüde bu gelişmelerin izlerini eserlerine taşırlar. Sosyal ve bilimsel alanlardaki gelişmelerle edebiyat arasındaki etkileşim karşılıklıdır: 1.Bilimsel alanlar veya bu alanlardaki gelişmeler, edebiyat eserlerine konu olabilir: Birkaç...

Türk Dili ve Edebiyatı Programında Alana Özgü Yeterlikler

Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programı’nda (2017), “dört temel dil becerisinin yanı sıra öğrencilere kazandırılması hedeflenen yeterlilik ve beceriler” olarak çoklu okuryazarlık, ayrı bir başlık altında sunulmuş. “Alana Özgü Beceriler” başlığında toplanan ve farklı yapılardaki verileri okumaya...

Yenilenmiş Türk Dili ve Edebiyatı Programında Konuşma Kazanımları

Yenilenen Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programı’nın (2017) “Öğretim Programının Yapısı” bölümünde yer alan  konuşma kazanımları edinilirse, öğrencilerin, iletişim sürecini oluşturan ögeleri ve dilin işlevlerini kavramış olacağı, hedef kitlesine ve amacına uygun bir konuşmayı hazırlayıp sunabileceği öngörülmektedir. Program linki: Türk Dili ve...