Divan Şiiri Nazım Biçimleri ve Türleri (Metin ve Uygulama)

Beyitlerle Kurulan divan şiiri nazım biçimleri

& Gazel
& Kaside,
& mesnevi,
& kıt’a,
& müstezad

Bentlerle kurulan divan şiiri nazım biçimleri

 • Tek dörtlük: Rübaituyug
 • Musammatlar:
  • Dörtlüler: Murabba, şarkı, terbi
  • Beşliler: Muhammes, tardiye, tahmis, taştir
  • Altılılar: Müseddes, tesdis (çok az kullanılmış)
  • Müsebba’ (7’li-hemen hiç kullanılmamış), müsemmen (8’li), mütessa (9’lu-hemen hiç kullanılmamış), muaşşer (10’lu-çok az kullanılmış))
  • Terkib-i Bend, Terci-i Bend

Bir Cevap Yazın