“Ahmet Cemil’le Mülâkat” (A.H.Tanpınar)

Ahmet Hamdi Tanpınar, Mai ve Siyah (Halit Ziya Uşaklıgil) romanının kahramanı Ahmet Cemil’le sanal bir mülâkat örneği hayal etmiş ve yazmıştır. Bu kurguda, Tanpınar, bir salı akşamı, bir ahbap ziyareti sonrası, Eyüp iskelesinde Mai ve Siyah romanının baş kişisi Ahmet Cemil ile karşılaşır. 

Tanpınar’la Ahmet Cemil’in karşılaşıp sohbete başladıkları bölüm:

“Ahmet Cemil’le Mülâkat” (A.H.Tanpınar)

mülâkat

Ahmed Cemil’le bir salı akşamı Eyüp iskelesinde karşılaştım. Ben, bir ahbaba yaptığım kısa bir ziyaretten geliyordum. Epeyce yorgundum. Tam biletimi alıp döndüğüm zaman karşımda, ortadan biraz uzun boylu, tıknaz, kıranta bir adamın kendi kendine gülümsediğini gördüm. Şapkası elinde, sol dirseği ile kapalı gişelerden birine dayanmış, caddede acele vapurdan boşalan kalabalığı seyrediyordu. Uzun ve kırmızı saçları arkasına doğru taranmış idi. Açık mavi gözlerindeki tatlı malihülyayı bir an fark etmeseydim şüphesiz bu kadar alâkadar olmayacaktım. Kıyafeti lüzumundan fazla itinalıydı. Kurşunî komplesi belli ki usta bir makastan çıkmıştı; fakat ağır altın kösteği bu zarif kostümle uyuşamıyordu. Boyun bağı en çığırtkan renklerden intihap edilmişti, yakasından koyu madenî parıltılar yapan üç yaprak, parmaklarında bile yerinin yarı karanlığı içinde akşamı zaman zaman yakalayan iki büyük elmas yüzük vardı. Sol eliyle ortası şişkince koyu kırmızı maroken ciltli bir kitap ve birkaç gazete tutuyordu.

Dikkatimi farkeder etmez kendini topladı ve bana doğru dönerek yürüdü :

-Beni tanıdınız galiba!

Dudaklarının daha keskinleşen çizgilerine dikkat ettim, hayattan istediği kadar ısıramadığım söylüyordu.

-Eğer aldanmıyorsam… diye başlamak istedim. Fakat o gittikçe mahzunlaşan tebessümüyle sözümü kesti:

-Ta kendisi… dedi Ahmed Cemil, sonra ilâve etti; Hemşireyi çoktan beri ziyaret etmemiştim. Bugün gideyim dedim. —Koyu lâcivert sulu keten mendiliyle göz pınarlarını kuruladı— kabir çok harap olmuş, bakımsız kalmış… vakıa yeri iyi ama… belki biliyorsunuz (Aziyade) nin yanında yatıyor.

Ben donmuş kalmıştım, o devam ediyordu :

-İstanbul’a gideceksiniz değil mi? O hâlde vapuru kaçırmayalım! Beraber gideriz, yalnızlıktan çok üzülüyordum… iyi ki, size rastgeldim.

Yürümeğe başladık. O biraz önden gidiyor, fakat bir ev sahibi dikkat ve nezaketiyle ikide bir arkasına dönerek bana gülümsüyordu. Bu gidişte hakikaten timsali bir hâl var gibiydi.

Salonda pek az insan vardı, karşı karşıya oturduk:

-Evet, dedi, kabir çok harap… Kitabe taşından başka bir şey kalmamış. Kim bakacak?… Zavallı kızcağızın kimi vardı ki… Ben Yemen’de…

Çok menfur bir şey hatırlamış gibi ürperdi ve salonun penceresinden dışarıya, iskeleye doğru bakmağa başladı. Belli ki, eniştesi aklına gelmişti. Müz’iç bir haşereyi kovalarken yaptığımız müphem işaretle silkindi. Söze benim başlamam lâzım geliyordu :

mülâkat örneği

-İtiraf ederim ki, hâlâ hayretten kurtulamadım, dedim. Arabistan’a gittiğinizden beri sizden hiç bir haber alamamıştık ve artık bütün ümidi de kesmiştik… Sonra o kadar değişmişsiniz ki, âdeta tanıyamadım.

İhtiyarlığından bu suretle bahsettiğime kendim de pişman oldum. Lâkin, murassa bir üslûbun arkasından ter ü taze seyrettiğim bu hayalin bu hâle gelmesi beni çok sarsmıştı. Bacaklarını biribirinin üstüne attı, tuhaf ve nesline ait bir rehavetle yüzüklü parmaklarını kır saçlarının üstünde dolaştırdı; mavi, munis, çocuk bakışlı gözlerini üstümde hissediyordum, şimdi anlatacağım şeyleri hakikaten titreyen bir sesle söyledi:

-İhtiyarlığımdan bahsetmekte haklısınız, dedi. İhtiyarlamamaklığım lâzımdı, ben ki, bütün yaşama kudretini bir tasavvurdan alıyorum ve toprağa iade edecek hiç bir borcum yoktur. Zamanın üstünde olmaklığım lâzım gelirdi. Halbuki benimle karşılaşanların hemen hepsi çöktüğümü söylüyorlar. Ve bunda da haklıdırlar, moda tarafım o kadar çoktu ve kendi harcımda o kadar mütenevvî devam ettim ki, yıpranmamak kabil değildi. Bütün hayat bana karşı yapılan bir aksülâmel oldukça, beni çökmüş görmeniz kadar tabiî ne olabilir?

-Arabistan’dan döneli çok oldu mu? diye sordum.

-Epeyce… Meşrutiyetten beri…

-Evet, dedi. Arabistan’da çok canım sıkıldı. Ben orayı pitoreski için tercih etmiştim. Okuduğum garplı muharrirler, illustration musavverresinde temaşa ettiğim resimler, bana bu bizimkinden çok başka memlekette hayatın büsbütün başka lezzetler olacağı zannını vermişti. Ayrıca da buradaki hayatımdan bıkmıştım, kaçmak istiyordum.

-Niçin, dedim, niçin kaçtınız, siz ki, henüz gençtiniz, büyük bir istidattınız, kabiliyetleriniz vardı…

-Belki bütün bunlar doğrudur ve hakikaten bende bu saydıklarınız vardı. Fakat yaşamak için bir tarafım eksikti, zaruretlere tahammül edemiyordum. Sadece hülyanın, hüsnüniyetin yarattığı bir adamdım, onun için… Hem niçin taaccüp ediyorsunuz? Benden çok yaşlı olan amcalarımın Yeni Zelanda’da müstamer olmayı ciddiyetle düşündükleri bir devrede benim Yemen’de memuriyet kabul etmemi tabiî bulmalısınız; yorgundum, muhitim bana kasvetengiz geliyordu… Devam etmeğe kudretim kalmamıştı. Uzak bir yerde, tanımadığım, bilmediğim insanların arasında yaşamakla mesut olacağımı sanıyordum!… İstanbul’a vedaım gecesini hatırlarsınız değil mi?

-Elbette dedim, unutulur şey mi? Bu oldukça uzun vedam yaptığı hayat muhasebesi, sergüzeştinizin bende kalan en keskin hâtıralarından biridir.

(…)

mai ve siyah romanının devamı gelseydi…

Tanpınar, “Mai ve Siyah romanının devamı olsaydı nasıl gelişirdi?” sorusuna karşılık gelecek bir senaryoyu yazmaktan da geri durmamıştır.

Hiç de romantik bir senaryo değildir bu. Yine Ahmet Cemil’e anlattırdıklarına(!) bakılırsa:Genç adam, Arabistan’a gittiği yılın ertesinde, bir malmüdürünün baldızıyla evlenmiş, çocukları olmuş ama mutlu olamamıştır. “Şikayetlerime dayakla mukabele ederdi. Benim ruhumun inceliklerini fark etmiyor, isimsiz, sebepsiz ıstıraplarımı duyamıyordu.” Eşinden ayrılarak Istanbul’a döner. II.Meşrutiyet ilan edilmiştir. Bir kahraman gibi(!) karşılanır. O romanda anlatılan, naif, kırılgan yapısı burada da mutlu olmasına izin vermez. İsviçre’ye gider. Kırık bir aşk hikayesi daha geçer başından. 12 yaşında(!) bir kıza, kız çocuğuna demeli aslında, aşık olur.

Burada devreye Tanpınar’ın sahiden zalim mizah duygusu girer ve bir çırpıda tüm bir Servet-i Fünun Edebiyatı’nı harcar:

“İnce, beyaz, uzun parmaklı eliyle saçlarını arkaya attı. Gözleri uzak bir hayale kapanmış gibiydi; adetâ onu ‘barân-ı dürr ü elmas’ gecesinde zannedecektim.   Yavaş bir sesle :
– Ona bir sabah aşkımı itiraf etmek gafletinde bulundum.    Dizlerimde oturmuş, kendisi için hazırlamış olduğum bonbonları yiyordu.   Birdenbire mini mini kollanyle beni kucakladı. Ah şu derâguşun lezzet-i bî-bahası ve benim için sakladığı sukut-ı hayâl… Evet bu dakikadaki neşatımı size tarif edemeyeceğim… Sanıyordum ki, mini mini dudakları aşkıma mukabele edecek ve ben, zihnimde ona vereceğim cevabı, o neşide-i garamı hazırlıyordum… Heyhat, ne kadar yanılmışım… Beni kucakladı ve yavaşça kulağıma eğilerek: ‘Madem ki, beni bu kadar seviyorsunuz, ablamla evlenin!’ dedi. Ah o dakikadaki hâlimi bilseniz, kalbimi bir yılan, bir değil, bin yılan birden ısırsa idi bu kadar müteessir olmazdım.   Yavaşça kucağımdan silktim ve odadan çıkar çıkmaz yastığa başımı koyarak ağladım, ağladım, saatlerce ağladım.”

Mai ve Siyah romanından bir dizi versiyonu düşünülse ve rating kaygısı güdülse bile böyle bir fantezi kurgulanmazdı herhalde:)

Mülâkat çerçevesinde ayrıca bakılabilir: 

Uygulama önerisi için bakılabilir: