Bilgiyi Hatırlama, Bildiğini Gösterme

Bloom taksonomisini en alt basamağını oluşturan “hatırlama”ya ezber bilgi yerine, mevcut bilginin çağrılması olarak bakılırsa o kadar da küçümsenecek bir aşama değildir aslında. 

Meselâ, her okumanın, sadece metnin okunmasıyla sınırlı olmadığı; okuyanın birikimi, algısı, hassasiyetleri, okuma hedefi vb. çok farklı değişkenlere bağlı olduğu bilinir. Birikim, çağrışımlar yoluyla metinler arasında bağlantılar kurabilmenin ve varsa bağlantıları bulabilmenin de önünü açar.

Eğitim süreci, genelde henüz birikim oluşturma aşamasını içerdiği için, bunun pratik karşılıklarından biri, okulda verilen zorunlu okumaların denetlenmesine dayalı bilgi yoklamalarıdır, denebilir. Mevcut bilgiyi yoklamanın, daha keyifli yolları bulunabilir: Yazar-eser dağarcığını yoklama bir oyuna dönüştürülerek yapılıncaçok eğlenceli olabilmekte, meselâ. 5N1K ve online olarak da yaygın kullanılan farklı soru türleriyle bilginin ölçülmesi, hazır bulunuşluğun görülmesi veya yeni öğrenilmiş bilginin yoklanması mümkün.

Aşağıdaki eylemler, Bloom taksonomisinde bilgiyi doğru hatırlayan bir öğrencinin bunu ortaya koyuşunu yansıtır:

  • Yazar-söyler-isimlendirir
  • Tanımlar
  • Listeler- sıralar- eşleştirir- seçer-
  • İşaretler-belirler-altını çizer- gösterir

İlgili: