Divan Şiiri Nazım Biçimleri (Metin ve Uygulama)

Blogda bilgisi, örnekleri ve online kullanılabilir uygulamaları bulunan divan şiiri nazım biçimleri linkleriyle verilmiştir:

divan şiiri nazım biçimleribeyitlerle kurulan divan şiiri nazım biçimleri:

& Gazel

& Kaside

& Mesnevi

divan şiiri nazım biçimleribentlerle kurulan divan şiiri nazım biçimleri


Tek dörtlük: Rübai, tuyug

& Musammatlar:

  • Dörtlüler: Murabba, şarkı, terbi
  • Beşliler: Muhammes, tardiye, tahmis, taştir
  • Altılılar: Müseddes, tesdis (çok az kullanılmış)
  • Müsebba’ (7’li-hemen hiç kullanılmamış), müsemmen (8’li), mütessa (9’lu-hemen hiç kullanılmamış), muaşşer (10’lu-çok az kullanılmış))
  • Terkib-i Bend, Terci-i Bend