Divan Şiiri Nazım Biçimleri (Metin ve Uygulama)

Blogda bilgisi, örnekleri ve online kullanılabilir uygulamaları bulunan divan şiiri nazım biçimleri linkleriyle verilmiştir:

divan şiiri nazım biçimleribeyitlerle kurulan divan şiiri nazım biçimleri:

bentlerle kurulan divan şiiri nazım biçimleri


Tek dörtlük: Rübaituyug

& Musammatlar:

Dörtlüler: Murabba, şarkı, terbi

Beşliler: Muhammes, tardiye, tahmis, taştir

Altılılar: Müseddes, tesdis (çok az kullanılmış)

Müsebba’ (7’li-hemen hiç kullanılmamış), müsemmen (8’li), mütessa (9’lu-hemen hiç kullanılmamış), muaşşer (10’lu-çok az kullanılmış))

Terkib-i Bend, Terci-i Bend

Exit mobile version