Edebiyat Kavramı Etrafında


Edebiyat, edebiyat kavramı, başka alanlarla ilişkisi, edebiyat eğitimi, ilgili kazanımlar vb. etrafındaki başlıkları içerir.

Alan Bilgisi ve Alan Eğitimi Üstüne Bir Deneyim

Alan bilgisi ve alan eğitimi bizde her zaman tartışmalı konulardandır. Belki Eğitim Fakültesi çıkışlı olduğum ve yine uzun bir süre eğitim fakültelerinde çalıştığım için, alan bilgisi kadar hatta daha da fazla alan bilgisinin eğitimi ilgimi çekmiştir. Bunda, 1990’larda YÖK...

Edebî Eser-Dönem İlişkisi (Kürk Mantolu Madonna)

Edebî eser-dönem ilişkisi birinden diğerine, çoğunlukla dönemin özelliklerinden edebiyata yansıyan etkilerini içerir. Edebî eserler, bilinçli veya istem dışı olarak, içine doğdukları dönemin koşullarından, bilgisinden, toplumsal ve kültürel birikimden, önceliklerinden vb. etkilenir, beslenir. Bu, dinî de olabilir, Türk edebiyatının İslâmî...

Edebiyat-Tarih İlişkisi (Tarama Testi)

Edebiyat-tarih ilişkisi ve destanlarla ilgili genel bilgilerin pekiştirilmesine yönelik tarama testi olarak sınıfta online uygulanabilir bir örnek yer alıyor. Sorularda geçen “İDES”, çalıştığım okuldaki hafta sonu grubunu tanımlayan bir kısaltma. Soruların bazıları gündelik hayata ve sınıfa bağlı olsa da...

Edebî ve Öğretici Metinler

Edebî ve öğretici metinler, dil ile örülmüş yapılar olma noktasında ortaktır. Her iki gruptaki metinler; yazılma amaçları, gerçeklikle ilişkileri, metin türleri ve dilin kullanımı açısından gösterdikleri farklılıklarla birbirlerinden ayrılsalar da bir içeriğe sahip olmaları ve bunu yazılış amacına uygun...

Edebiyat Kavramı ve Değişen İçeriği

9.sınıfta, öğrenciyi edebiyat kavramı ile tanıştırma faslında hep sorduğum ve hiç yanıtını alamadığım bir sorudur: Fen bir yana, alt bölümlerinde sosyoloji, psikoloji, tarih, coğrafya vb. farklı disiplinler olan bir fakültenin adı neden “Fen-Edebiyat”tır. Edebiyat da alt bölümlerden biri ise,...

Güzel Sanatlar ve Edebiyat

Güzel sanatlar ve edebiyat başlığı kendi içinde, sanat değeri olan, güzel  ve biricik eserlerin varlığını ve özelliklerini toplar. iyi, yararlı ve güzel İnsanlığın genel eğilimi: İyi, doğru ve güzelden yanadır. İyi ve doğru, etik bilginin; güzel, estetik bilgi alanının...

Edebiyat ve Bilimin Etkileşimi

Yazarlar içinde yaşadıkları dönemin toplumsal, siyasal, bilimsel vb. her tür gelişmelerinden etkilenir ve etkilendikleri ölçüde bu gelişmelerin izlerini eserlerine taşırlar. Edebiyat ve bilimin etkileşimi, bir başka ifadeyle, sosyal ve bilimsel alanlardaki gelişmelerle edebiyat arasında kurulan bağ karşılıklıdır: 1.Bilimsel alanlar veya...

Edebiyat Müfredatında “Alana Özgü Beceriler”

Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programı’nda (2018), “Alana Özgü Beceriler” başlığı altında, “Dört temel dil becerisinin yanı sıra öğrencilere kazandırılması hedeflenen yeterlilik ve beceriler” olarak farklı alanlarda çoklu okuryazarlık sıralanmış ve bu yeterliliklerin diğer dil becerileri ile ilgili çalışmalar içinde...

Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Konuşma Kazanımları

Yenilenen Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programı’nın (2017) “Öğretim Programının Yapısı” bölümünde yer alan  konuşma kazanımları edinilirse, öğrencilerin, iletişim sürecini oluşturan ögeleri ve dilin işlevlerini kavramış olacağı, hedef kitlesine ve amacına uygun bir konuşmayı hazırlayıp sunabileceği öngörülmektedir. (Güncelleme: Talim ve Terbiye...

Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Yazma Kazanımları

Yenilenen Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programı’nın (2017) “Öğretim Programının Yapısı” bölümünde sıralanan yazma kazanımları gerçekten edindirilebilirse; bunları edinmiş bir öğrencinin, planlı yazma aşamalarını uygulayarak; farklı türlerde metinler yazabileceği, metinlerin genel dokusunu oluşturacak konuyu, temayı, ana düşünceyi belirleyebileceği ve yazma amacı ile...

Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Dinleme Kazanımları

Yenilenen Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programı’nın (2017) “Öğretim Programının Yapısı” bölümünde, “dinleme becerileri”ne yönelik dinleme kazanımları, etkin dinleme ve dinleme türleriyle ilgili ilk kazanım dışında, tümüyle dinlenen metnin içeriğini anlamaya ve değerlendirmeye dönüktür. Bu yanıyla, okuma yerine dinleme yoluyla...

Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Okuma Kazanımları

Yenilenen Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programı’nın (2017)  “Okuma (Metni Anlama ve Çözümleme)” bölümünde dört grupta toplanmış metin türlerine dayalı anlama ve çözümleme çalışmaları yapıldığında, sırasıyla;  Okuma kazanımları çerçevesinde,  metnin, öğrenci tarafından; Söz varlığının bilinir kılınması Türünün...

Bloom Taksonomisi ve Eylem Karşılıkları

Güncellenmiş Bloom taksonomisi,  bilişsel düzlemde “bilgi”den “yeni ve özgün bir bilgi yahut ürün üretme”ye uzanan bir çizgide öğrenmeyi aşamalandırır. Genelde, taksonominin eğitim uygulamalarındaki somut karşılıkları, uygulamanın niteliğini belirten eylemlerle ifade edilmektedir. 1956 yılında Bloom’un oluşturduğu taksonomi ile güncellenmiş olan...