Divan Şiiri Nazım Biçimleri (Metin ve Uygulama)

Blogda bilgisi, örnekleri ve online kullanılabilir uygulamaları bulunan divan şiiri nazım biçimleri linkleriyle verilmiştir:

divan şiiri nazım biçimleribeyitlerle kurulan divan şiiri nazım biçimleri:

Gazel Nazım Biçimi (Metin ve Uygulama)

Kaside Nazım Biçimi (Metin ve Uygulama)

Mesnevî Nazım Biçimi (Online Uygulama)

Beyitlere Eklemelerle Yeni Nazım Biçimleri Oluşturma

divan şiiri nazım biçimleribentlerle kurulan divan şiiri nazım biçimleri


Tek dörtlük: Rübaituyug

Musammatlar:

Dörtlüler: Murabba, şarkı, terbi

Beşliler: Muhammes, tardiye, tahmis, taştir

Altılılar: Müseddes, tesdis (çok az kullanılmış)

Müsebba’ (7’li-hemen hiç kullanılmamış), müsemmen (8’li), mütessa (9’lu-hemen hiç kullanılmamış), muaşşer (10’lu-çok az kullanılmış))

Terkib-i Bend, Terci-i Bend