Mesnevî Nazım Biçimi (Metin ve Uygulama)

*** İçerikle biçimin en uyumlu olduğu nazım biçimlerinden biri, mesnevîdir. Roman geleneği çok eskilere gitmeyen Türk ve doğu edebiyatlarında, uzun soluklu hikâyeler, geleneksel halk hikâyelerinin yanı sıra, mesnevî nazım biçimi ile dillendirilmiştir. Aşağıda Şeyh Galib’in Hüsn ü Aşk mesnevisi üzerinden olay akışına uygun sıralamaya dayalı etkileşimli bir uygulama örneği verilmiştir.

okuma aşk, hüsn’ü benî muhabbet kabilesinden isterse…


Aşağıda Şeyh Galip’in ünlü mesnevisi Hüsn ü Aşk’tan bir bölüm yer almaktadır. Bu bölümde, Aşk’ın Hüsn’ü Benî Muhabbet kabilesinden istemesi üzerine, kabilenin ileri gelenlerinin uyarıları vardır. Beyitler, karışık olarak verilmiştir. Bir hikâye metni gibi düşünüp olayın gelişim çizgisinin nasıl olabileceğine göre beyitleri doğru olarak sıralamanız beklenmektedir.

mesnevî nazım biçimi

Divan şiirinde, yüzlerce beyitten oluşan bir metin yapısıyla başa çıkmanın en pratik yolu, aruzun kısa kalıplarını kullanmak ve her beyiti kendi içinde uyaklı olan bir düzeni tercih etmektir.

mesnevî nazım biçimi

Mesnevî nazım biçimi de;

  • Bir olayı hikâye etmeye dayandığı için, beyit sayısında sınır olmayan;
  • Uzun uzun anlatılacaklar için şairin söz dağarcığını çok da zorlamayan kısa kalıpların tercih edildiği;
  • aa bb cc dd … düz uyak düzeninde olacağı için, yine şairi uyak açısından da önceki beyitlere bağlı olmaktan kurtaran

bir yapıya sahiptir.