Makale Örneği Üzerinden Türün Özellikleri

Makale türü ile ilgili özellikler, “Televizyon ve Saldırganlık” başlıklı makale örneği üzerinde gösterilerek verilmiştir.

makale örneği: “televizyon ve saldırganlık”


Doç.Dr.Ali Dönmez imzalı makale, 28 sayfalık hacimli bir metindir. Sadece bazı bölümlerinin alındığı aşağıdaki özellik düğmelerinin üzerine gelindiğinde, ilgili satırlarla örneklenen kısa bilgiler görülecektir.

bully

 

(& MAKALE konu)

(…)

Gözleme dayalı öğrenmenin kolaylaştırıcı etkisi modelin davranışı ile aynı sınıftan olan fakat biçimsel bakımdan farklı davranışlarda bulunmayı kolaylaştırmak biçiminde görülebilir. Örneğin, ana babasını Kızılay’a giysiler bağışlarken gören çocuk bundan sonra oyuncaklarım kardeşi ile paylaşmaya başlayabilir; ana-babasının davranışlarından paylaşma fikrini çıkarmıştır. Saldırganlığın gözleme dayalı olarak öğrenilmesi söz konusu olunca, kolaylaştırıcı etkisi özellikle önemlidir. Televizyondaki şiddet genelde silahları, özel olarak da tabanca ve tüfeği içerir; ve genellikle, çocukların bunlara ulaşmaları güçtür. Bu nedenle de, doğrudan taklit, çoğu kez olanaksızdır. Fakat başka türden saldırgan davranışlarda bir artışa yol açarak, hâlâ saldırganlığı kolaylaştırıcı yönde etkili olabilir.

Bunun tersine, televizyonda şiddeti gözlemenin, gerçekte, saldırgan içtepileri boşaltarak ya da gözleyeni saldırgan davranışı için cezalandırılacağına inandırarak saldırgan davranışlara ket vurabileceği de ileri sürülmektedir.

(& MAKALE dil) Buraya kadar söylenenlerden gözleme dayalı öğrenmenin üç aşamayı içerdiği anlaşılmış olmalıdir: (1) gözlemcinin modeli gözlemesi, (2) gördüklerini öğrenmesi ve anımsaması, (3) modelin davranışını kendi davranışı için bir rehber olarak kabul etmesi.

makale örneği

(& MAKALE anlatıcının tavrı) Gözleme dayalı öğrenme yaklaşımına göre (Liebert ve Fernandez, 1970) bir çocuk başkalarını gözleyerek yalnızca yeni davranışlar öğrenmekle kalmaz, ayrıca, saldırgan davranışlara başvurmanın ya da böyle davranışlardan kaçınmanın uygun olduğu zaman ve ortamları da öğrenir. Diğer bir deyişle, kendi davranışları ile ilgili karar verirken gözlemden elde ettiği bilgilerin tümünü kullanır. Bu süreç içinde iki etmenin-dolaylı sonuçlar ve modelin statüsü-özellikle önemli olduğu görülmüştür.

(…)

(& MAKALE kanıtlama, belgeleme) Saldırganlığın modelden ya da taklide dayalı olarak öğrenilebileceği Bandura ve arkadaşlarının (Bandura, Ross ve Ross, 1961; 1963 a; 1963 b) yaptıkları bir dizi laboratuar deneyinde gösterilmiştir. Bu tür çalışmalarda izlenen yöntem genellikle bir çok aşamayı içerir. İlk olarak, çocuklar, kendileri bir eylemde bulunmaksızın, yetişkin bir modelin şişirme bir bebeğe karşı TV ekranında gösterdiği bir dizi yeni ve alışılmamış saldırgan tepkiyi gözlerler. Bu tepkiler, yumruklar ve diğer nesnelerle saldırgan sözlerin de eşliğinde gerçekleştirilen fiziksel saldırılardır. Modelin davranışını seyrettikten az sonra, çocuklar, daha önceden söz verilmiş olmasına karşın, bazı çekici oyuncaklarla oynayamayacakları söylenerek zorlanır ya da engellenirler. Bundan sonra, modelin şişirme bebeğe karşı saldırgan davranışlarda bulunduğu ortama çocukların kendileri konulurlar.

Böyle araştırmalar, genellikle, önceden saldırgan modeli gözleyen deneklerin böyle bir modeli gözlemeyenlerden daha- saldırgan davrandıklarını, diğer bir deyişle, saldırgan modeli taklit ettiklerini göstermektedir. Modeli gözleyen çocuklarda saldırganlığın, özellikle, önceden bilmedikleri türden saldırgan tepkilerin daha fazla görülmesi, onların bu tepkileri modelden öğrendiklerinin bir kanıtı olarak görülmektedir.(…)

KAYNAKÇA

Anderson, J., ve Bower, G., (1973). Human associative memory. Washington D.C.: V.H. Winston. Bachracb, B.S., (1986). The differential effects of observation of violence on Kibbutz and city children in Israel. In L.R. Huesmann veL.D. Kron (Eds.), Television and the aggressive child: A cross-national comparison (s. 201-238). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

İlgili:

Makale örneği olarak seçilen metnin tamamı şurada, makale türü ile ilgili başka bir örnek uygulama şurada...

TELEVİZYON VE SALDIRGANLIK  (Doç. Dr. Ali DÖNMEZ, 1988)

Televizyonda ve genel olarak, yayın araçlarında gözlenen saldırganlığın çocuk ve yetişkinler, üzerindeki etkisi Avrupa ve Amerika’da, özellikle de, Amerika Birleşik Devletlerinde güncelliğini hemen hiç yitirmeyen, ulusal ölçülerde dikkatleri çeken, ve araştırılması için büyük paraların harcandığı bir konudur. Ülkemizde ise henüz yeni yeni ve öyle görülüyor ki, yalnızca, hasında dikkatleri çekmeye başlamıştır. Özellikle 1987 yılında gösterilen bir TV filminden sonra o filmdeki intihar olayına benzer bir dizi intihar girişimi bu dikkatleri çekmede etkili olmuştur. Televizyonda saldırgan davranışların sergilenmesi (a) çocukların kişiler arası ilişkilerde karşılaştıkları sorunları çözme yolu olarak şiddeti öğrenecekleri ve kullanacakları, (b) insanların şiddetin yol açtığı acılara duyarsız hale gelecekleri, ve (c) hem çocuk ve hem de yetişkinlerin yeni saldırgan davranışlar öğrenecekleri korkusu ile eleştirilmektedir.

Dolayısıyla, bu alanda yapılan araştırmalar, temelde, “değişik biçimlerde televizyonda sergilenen şiddet eylemleri izleyenlerde saldırganlığı arttırmakta mıdır?” ya da diğer bir deyişle, “TV’de saldırganlıkla izleyenlerde saldırganlık arasında nedensel bir ilişki var mıdır?” sorusunu yanıtlamaya çalışmaktadırlar.