Metin Türü Olarak Eleştiri

Eleştiri bir metin türü olarak edebî eserler ve bağlantılı ögelerle ilgili değerlendirmeleri içerir. Eserin değerlendirilmesindeki ölçüt, eleştirinin niteliğini de belirler.

“Bir edebiyat ve sanat eserini çeşitli yönleriyle inceleyip açıklamak, anlaşılmasını sağlamak ve değerlendirmek amacıyla yazılan yazılara ‘eleştiri’ denilir. Bu tür yazılara eskiden ‘tenkit’ ve bu alanda sürekli eser veren yazarlara da ‘münekkit’ denilirdi. Bugün eleştiri yazarlarına ‘eleştirmen’ veya ‘eleştirici’ diyoruz.” (Kavcar, Oğuzkan ve Aksoy, 2002)

eleştiri

farklı açılardan bir metne bakmak


Aşağıdaki metni (Orhan Veli, “Altındağ”) değerlendirmek için bir eleştirmen gözlüğü seçildiğinde değerlendirme ipucu da açılacaktır. 

eleştiri

eleştiri
dönem odaklı sanatçı odaklı eser odaklı okur odaklı

dönem odaklı

Dönem odaklı eleştiri türlerinden sosyolojik eleştiriye girecek bakış açısı verildi.

Öğrenciden beklenen, dönemin toplumsal, kültürel vb. gelişmelerinin esere yansıyan izlerini belirlemek ve bu izlerin nedeni, düzeyi, eser açısından işlevselliği vb. çevresinde bir değerlendirme yapabilmesidir.

"Sosyolojik eleştiri büyük ölçüde betimleyicidir; eser hakkında bir değer yargısı taşımaz, durumu tesbit etmekle yetinir."

(Berna Moran, Edebiyat Kuramları ve Eleştiri)

sanatçı odaklı

Sanatçı odaklı eleştiri anlayışı seçilmişse, öğrencinin metnin içeriğindeki ayrıntılardan, varsa, sanatçıyla, sanatçının biyografisindeki ayrıntılardan da eserle ilişkili bağlar kurması ve bunu gösterebilmesi beklenir.

"Anlatımcı kuram ise sanatı herşeyden önce duyguların ve yaşantıların dile getirilmesi diye tanımladığı için, bu kanıda olan eleştiriciler sanatçıya dönerek onun hayatını, psikolojisini, kişiliğini incelemeğe çalışırlar. Yazarlar eserlerinde kendi kişiliklerini yansıttıklarına göre, bu eserlerden yazarın kişiliğini çıkarabiliriz. Hele romantik yazarlar, eserlerinde özellikle kendilerini, kendi iç dünyalarını konu edindiklerinden eserleri kendi kişiliklerini, ruhî gelişimlerini gösteren şaşmaz belgeler sanılır. (...) Bir kere her yazarın kendine özgü bir üslûbu vardır ve üslûp karakterin anahtarıdır. Bundan başka, bir yazarın eserlerinde işlediği temalar, seçtiği kahramanlar, kullandığı imgeler yine kişiliğini açıklar." (Berna Moran, Edebiyat Kuramları ve Eleştiri)

eser odaklı

Öğrencinin, öğretmeninden bu tür bir değerlendirme görmediyse bi parça zorlanacağı eleştiri yaklaşımı... Yine de edindiği birikim düzeyinde, eserin içeriğini destekleyen dil ve anlatım ögeleri ile metin türüne ilişkin konuşabilir; yazarın ele aldığı konuyu hangi metin ögeleriyle desteklediği üzerine bir değerlendirme yapabilir.

“Edebiyat da bir iletişim aracı olduğuna göre, onun da kendine özgü bir sistemi, dolayısıyla öğeleri arasındaki bağıntıları düzenleyen bir takım kuralları, yasaları olması gerekir. Edebiyatın yapısı diyebileceğimiz bu sistem yapısalcılara göre, dilbilimde olduğu gibi eşzamanlılık içinde incelenebilir. Bunun içindir ki yapısalcılar edebiyâtda dilbilim modelinden yararlanmak isterler (...)”(Berna Moran, Edebiyat Kuramları ve Eleştiri)

okur odaklı

Okura yönelik eleştirinin kuramsal boyutu bir yana bırakılıp öğrencinin neyi neden beğendiğini veya beğenmediğini, eserin kendisi için bir anlam ifade edip etmediğini dayanaklarıyla ortaya koyabilmesi yeterli olacaktır.

eleştirinin bir metin türü olarak genel özellikleri:

  • Eleştiri alanı ve malzemesi edebi metinlerdir.
  • Eleştirinin temel anahtar sözcükleri, değerlendirme yapma ve bir değer biçmedir. Değerlendirmenin en genel çerçevesinde, Berna Moran’a göre ya eserin kendisi, ya yazarı, ya okuru yahut hepsini kuşatan toplum vardır. Eleştirmen, sadece eser odaklı bir yaklaşımı benimseyebilir; eser-yazar ilişkisi kurabilir, eseri var eden toplumsal yapıyı esas alabilir vs. (Berna Moran’ın Edebiyat Kuramları ve Eleştiri kitabındaki gruplamasıyla eleştiri türleri için bakılabilir: Eleştiri ve Sanatçı, Eser, Okur, Toplum)
  • Dolayısıyla, bir metni değerlendirme sürecinde eleştirmenin temel yaklaşımı belirleyici olur. Çünkü bu, eserde neye dikkat edileceği ve ağırlık verileceğini de gösterir. Sözgelimi, esere temelli yaklaşıyorsanız, odağınızda eserin iç ögeleri, bunların birbiriyle bağına dayalı yapı ve o yapının anlamı nasıl ortaya çıkardığı ile ilgilisiniz demektir. Yaklaşımınız tarihsel eleştiri anlayışından yanaysa, sizin için eseri var eden toplumsal koşullar, tarihsel süreç ve bunların esere etkilerini görmek ve eserdeki izlerini sürmek önemli olacaktır.
  • Yaklaşım ne olursa olsun, yapılacak değerlendirmelerin kişisel beğeniden çok eleştirilen ögelerin niteliğine dayanan gerekçeler içermesi, neyin niçin olumlu veya olumsuz yönde değerlendirildiğinin açık ve anlaşılır düzeyde ortaya koyulması gerekir. Çok beğendim, şiir gibi, ne kadar güzel, çok nitelikli vb. ifadelerin, neye dayanarak söylendiği belirtilmemişse, tek başına hiçbir değeri yoktur!
  • Anlatım dili eleştirmenin tavrına bağlı olarak öznel veya nesnel olabilir.

edebiyat eleştirmeni ile edebiyat tarihçisi arasındaki fark:

“Edebiyat tarihçisi de tarihî bir bakış sanatçılar ve eserleri üzerinde bir değerlendirme yapar, ancak o daha çok tarihî önem taşıyan eserleri ve sanatçıları ele alır. Edebiyat, sanat eleştirmeni   ise   daha   çok yeni   kitaplarla   ilgilenir,   çağdaşı sanatçıların eserlerini tanımaya ve tanıtmaya çalışır.” (Kavcar, Oğuzkan ve Aksoy,2002)

***

  • Berna Moran, Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, Cem Yay., 1981
  • Prof.Dr.Cahit Kavcar, Dr.Ferhan Oğuzkan, Özlem Aksoy, Yazılı ve Sözlü Anlatım, Anı Yay.,2002