Rubai ve Tuyug (Metin ve Uygulama)

Rubai ve tuyug, divan edebiyatı nazım biçimleri arasında yer alır. Tuyug, Türk’lere özgü bir nazım biçimidir. Rubailerde hayata bakış daha felsefîdir.

rubai ve tuyug

dinleme

rubai ve tuyug nazım biçimleriyle ilgili bir uygulama


Aşağıda, dizeleri karışık verilmiş birer tuyug ve rübai örneği verilmiştir. Uyak örgüsünü ve içeriğini dikkate alarak doğru sıralamayı yapıp hangisinin tuyug hangisinin rübai olduğunu belirleyebilirsiniz.(Yine de aruz bilinmese de tuyug için kullanılan aruz kalıbının 11’li heceye sahip olması, ayırt edici olarak kullanılabilir.)

rubai ve tuyug nazım biçimleri;

Tek dörtlükten oluşmaları,

  • Aruz ölçüsünün belli kalıplarıyla yazılmaları (rübainin kendine özel kalıplarının olması; tuyugun sadece fâ i lâ tün/ fâ i lâ tün/ fâ i lün kalıbıyla yazılması)
  • aaxa uyak örgüsüyle düzenlenmeleri

benzeşir. Bu özellikleriyle, öğrenci açısından, aşağıdaki iki metnin hangisinin tuyug, hangisinin rubai olduğunu anlamak zordur.

Dilberin işi itâb u nâz olur.

Çeşmi câdû gamzesi gammâz olur

Ey gönül sabr it tahammül kıl ana

Yâra irişmek işi az az olur

Kadı Burhaneddin

Bilmem kime yahut neye uyduk gittik

Gâhi meye gâhi neye uyduk gittik

Erbâb-ı zekâ riyayı mezhep bildi

Bizler dili divâneye uyduk gittik

Yahya Kemal