13.yy/ Türk ve Dünya Edebiyatında İsimler, Eserler

 • Yunus Emre
  • Divan (ilahileri ve diğer şiirlerinden oluşur)
  • Risaletü’n-Nushiyye (didaktik mesnevi)
 • Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî
  • Mesnevî (1258-1268)
  • Dîvân
  • Fihi Ma Fih (dinî sohbetler)
  • Mecalis-i Seb’a (vaazlar)
  • Mektûbât 

 

arabik

 

 • Hacı Bektaş-ı Veli
  • Makâlât
 • Sultan Veled
  • Dîvân
  • İbtidâ-nâme (Veled-nâme, 1291, mesnevi)
 • Ahmet Fakih, Çarh-nâme (kaside, tartışmalı!!!)

 

nasreddin

 

 • Nasreddin Hoca, fıkralar
 • İbn-i Alâ, Dânişmendnâme (1245, destan)
 • Hoca Dehhani, divan şiirinin ilk örnekleri…
 • Ali, Yusuf u Züleyha (Türk edebiyatında ilk)
 • Dante Alighieri, Yeni Hayat (La Vita Nuova, 1293, şiir, İtalyan Edb.)