İsimler Eserler (Türk ve Dünya Edebiyatları)

Türk ve dünya edebiyatlarına ait köşe taşı isimler eserler (şu aşamada 1980’e kadar) zaman çizgisinde, bir arada görülebilecek şekilde yer almaktadır. Zaman aralıkları ve listelerde Türk edebiyatının dönemleri esas alınmış; sadece, uzun aralıklar, kendi içinde 10-20-50 yıllık dönemlere bölünmüştür.

<< m.ö.

zaman çizgisinde...

1

Dünya Edebiyatında İsimler, Eserler (M.S.1-7.yy)


Pharsalia (1718 baskısı)

 • Lucanus, Pharsalia (Bellum Civile, 59-65, 10 kitap, destanî şiir , Antik Roma Edb.)
 • Persius (34-60), hiciv, Antik Roma Edb.)
 • Phaedrus, masal, Antik Roma Edb.)
700

8-10.yy/ Türk ve Dünya Edebiyatında İsimler, Eserler

 • Bozkurt Destanı (Göktürk dönemi)
 • Ergenekon Destanı (Göktürk dönemi. 13.yy’da Reşidüddin tarafından yazıya geçirilmiştir.)
 • Göktürk Yazıtları (8.yy)
  • Tonyukuk Yazıtı (720-725)
  • Kül Tigin Yazıtı (732)
  • Bilge Kağan Yazıtı (735)

 

orhun-yazitlari

 

 • Türeyiş Destanı (Uygur destanı)
 • Göç Destanı (Uygur destanı)
 • Uygur Metinleri (9-10 ve 11.yyılın ilk yarısı)
  • “Altun Yaruk (Işık)” aslı Sanskritçe.
  • Sekiz Yükmek” (8 yığın)
  • İki Kardeş Hikayesi (Kalyanamkara ve Papamkara)
  • “İki Kazık” metni
  • “Turfan Türk Metinleri”
  • “Eski Turfan Şarkıları”
  • Irk Bitig (fal kitabı)

 

1000

11-12.yy/ Türk ve Dünya Edebiyatında İsimler, Eserler

divanulugatitturk

Divanü Lügat-it Türk

 

  • Yusuf Has Hacib, Kutadgu Bilig (1068-1071, şiir)
  • Kaşgarlı Mahmud, Divanü Lügat-it Türk (1072-1074, sözlük)
  • Ahmed Yesevî, Divân-ı Hikmet (12.yy., şiir)
  • Edib Ahmed Yüknekî, Atebetü’l-Hakāyık (12.yy., şiir)
  • Battalnâme (11-13.yy)
  • Hâkim Süleyman Atâ, Bakırgan Kitabı (şiir)
  • İgor destanı (El yazması 1795’te bulundu. Rus Edb.)

 

1200

13.yy/ Türk ve Dünya Edebiyatında İsimler, Eserler

 • Yunus Emre
  • Divan (ilahileri ve diğer şiirlerinden oluşur)
  • Risaletü’n-Nushiyye (didaktik mesnevi)
 • Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî
  • Mesnevî (1258-1268)
  • Dîvân
  • Fihi Ma Fih (dinî sohbetler)
  • Mecalis-i Seb’a (vaazlar)
  • Mektûbât 

 

arabik

 

 • Hacı Bektaş-ı Veli
  • Makâlât
 • Sultan Veled
  • Dîvân
  • İbtidâ-nâme (Veled-nâme, 1291, mesnevi)
 • Ahmet Fakih, Çarh-nâme (kaside, tartışmalı!!!)

 

nasreddin

 

 • Nasreddin Hoca, fıkralar
 • İbn-i Alâ, Dânişmendnâme (1245, destan)
 • Hoca Dehhani, divan şiirinin ilk örnekleri…
 • Ali, Yusuf u Züleyha (Türk edebiyatında ilk)
 • Dante Alighieri, Yeni Hayat (La Vita Nuova, 1293, şiir, İtalyan Edb.)
1300

14.yy/ Türk ve Dünya Edebiyatında İsimler, Eserler

simurg

 

 •  Gülşehrî,
  • Felek-name (1301, mesnevi)
  • Mantıku’t-Tayr (1317, mesnevi)
 • Dante Alighieri, İlahî Komedya (La Divina Commedia, 1308-21, şiir, İtalyan Edb.)
 • Aşık Paşa, Garib-name (1330, mesnevi)
 • Francesco Petrarch, Canzoniere, (1330-1374, Laura için yazılmış soneler,  İtalyan Edb.)
 • Giovanni Boccaccio, Dekameron (1349-1353, hikâye, İtalyan Edb.)
 • Hoca Mesud, Süheyl ü Nevbahâr (1350, çeviri)
 • Şeyhoğlu Mustafa
  • Hurşid-name (1387, mesnevi)
  • Marzuban-name (mensur çeviri)

 

inferno-dante
İlahi Komedya, Cehennem’den bir sahne…

 

 • Geoffrey Chaucer, Canterbury Tales (1387-1400, İngiliz Edb.)
 • Kadı Burhaneddin, Dîvân 
 • Şeyyad Hamza, Yusuf ile Züleyha (mesnevi)
 • Abdal Musa
 • Kaygusuz Abdal, Budalanâme (mensur)
 • Nesîmî, Türkçe ve Farsça dîvanları (Azerî Edb.)
 • Rabgûzî, Kısasü’l-Enbiya (1311, mensur, Harezm)
 • Mahmud bin Ali, Nehcü’l-Ferâdis (vaaz, Harezm)
 • İslâm, Mu’înü’l-Mürîd (şiir, Harezm)
 • Kutb, Hüsrev ü Şirin (Altınordu)
 • Harezmî, Muhabbet-name (1352, mesnevi, Altınordu)
 • -, Codex Cumanicus (Altınordu)
 • -, Bahtiyar-name (hikâye)
1400

Türk Edebiyatında İsimler, Eserler (15.yy)

 • Ahmedî
  • Cemşid ü Hurşid (1403, mesnevi)
  • İskender-name (1405, mesnevi)
 • Ahmed-i Dâî, Çeng-name (1405-1406, mesnevi)
 • Ahmet Paşa, Dîvân

 

mevlid
Vesîletü’n-necât’ın  ilk iki sayfası 

 

 • Süleyman Çelebi, Vesiletü’n-necat (Mevlid, 1409, mesnevi)
 • Yazıcıoğlu Mehmed, Muhammediye (1449, mesnevi)
 • Şeyhi
  • Hüsrev ü Şirin (mesnevi, çeviri)
  • Harname (mesnevi)
 • Necati, Dîvân
 • Sinan Paşa, Tazarruname
 • Mercimek Ahmed, Kabusname(çeviri)
 • Avnî (Fatih Sultan Mehmed), Dîvân
 • Adlî (II.Bayezid), Dîvân
 • Cem Sultan, Cemşid ü Hurşid (mesnevi, çeviri)
 • Karamanlı Nizamî, Dîvân
 • Hacı Bayram Veli

 

ali-sir-nevai
“Ali Şîr Nevâî’nin Divan’ında, avlananları ve çevgân oynayanları tasvir eden iki minyatür”(TDV İslâm Ans.)

 

 • Ali Şir Nevai (Çağatay Edb.)
  • Hamse
  • Mecalisü’n-Nefais (Türk edebiyatında ilk şuara tezkiresi)
  • Muhakemetü’l-Lugateyn
  • Mizanü’l-Evzan
1500

M.S.16.YY/ Türk ve Dünya Edebiyatında İsimler, Eserler

 • Thomas More, Utopia (1516, İngiliz Edb.)
 • François Rabelais
  • Pantagruel (1532, hikâye, Fransız Edb.)
  • Gargantua (1534, hikâye, Fransız Edb.)
 • Ludovico Ariosto, Çılgın Orlando (1532, epik şiir, İtalyan Edb.)

 

leyla-vu-mecnun

“Kays’ın akıllanması için Kâbe’ye dua etmeye götürülüşü ile onun aşk çılgınlığının artmasını dilemesini gösteren minyatür” (TDV İslâm Ans.)

 

 •  Fuzûlî
  • Leylâ vü Mecnûn (1535, mesnevi)
  • Beng ü Bâde (mesnevi)
  • Şikâyetname (mektup)
 • Sehi Bey, Heşt Bihişt (1538, tezkire, “Osmanlı edebiyatında varlığı bilinen ilk tezkire”)
 • Bâkî, Dîvân
 • Bağdatlı Ruhi, Terkib-i Bend
 • Zâtî, Dîvân
 • Hayâlî, Dîvân
 • Taşlıcalı Yahya
  • “Şehzade Mustafa Mersiyesi”
  • Hamse
 • Nev’î, Netayicü’l-Fünun (mensur)
 • Lâmi’î, İbretnüma (mensur)
 • Muhibbî, Dîvân
 • Dede Korkut Hikâyeleri (yazıya geçiriliş 15.yy sonu)
 • Karacaoğlan
 • Köroğlu
 • Pir Sultan Abdal
 • Babür Şah, Babürname (anı, Çağatay Edb.)
 • Hatayi (Safevi hükümdarı şah İsmail), Dîvân (Azerî Edb.)
 • Edmund Spenser (İngiliz Edb.)
  • Çoban Takvimi (The Shepherdes Calendar, 1579, şiir)
  • Periler Kraliçesi (Faerie Queene, 1590, epik şiir)
 • Montaigne, Denemeler (1580, Fransız Edb.)
 • Tasso, Kurtarılmış Kudüs (1581, destan, İtalyan Edb.)
 • Matteo Bandello, hikâye, İtalyan Edb.)

 

romeo
Romeo ve Juliet, ilk baskı

 

 • William Shakespeare (İngiliz Edb.)
  • Romeo ve Juliet (1597, tiyatro)
  • Hamlet (1599-1601, tiyatro)
 • Francis Bacon, Denemeler (1597, İngiliz Edb.)
 • Christopher Marlowe (İngiliz Edb.)
  • “İhtiraslı Çobandan Sevgilisine” (1599, The Passionate Shepherd to His Love, şiir)
  • Dr.Faustus (1620, tiyatro)
 • Lope de Vega, komedi  (İspanyol Edb.)
 • Pierre de Ronsard (Fransız Edb.)
1600

17.yy/ Türk ve Dünya Edebiyatında İsimler, Eserler

 • Nef’î, Sihâm-ı Kaza
 • Nabi
  • Hayriyye
  • Hayrâbâd
  • Sûrname
  • Tuhfetu’l-Haremeyn (mensur)
 • Şeyhülislam Yahya, Dîvân
 • Nâ’ilî, Dîvân
 • Neşâtî, Dîvân
 • Azmîzâde Hâletî, Dîvân
 • Nevizade Atayi, Hamse
 • Fehîm, Dîvân
 • Veysi, Hâb-name
 • Nergisi, Hamse (mensur!)
 • Evliya Çelebi, Seyahatname
 • Katip Çelebi
 • Kayıkçı Kul Mustafa,
 • Ercişli Emrah
 • Aşık Ömer
 • Gevherî
 • Niyaz-ı Mısrî
 • Sinân-ı Ümmî
 • Hüdâi
 • Şeyhülislam Yahya,
 • Gaybî Sunullah
 • Ebülgazi Bahadır Han (Çağatay Edb.)
  • Şecere-i Terakime
  • Şecere-i Türk
 • Tirso de Molina, Don Juan (1630, hikâye, İspanyol Edb.)
 • William Shakespeare (İngiliz Edb.)
  • Kral Lear (1603-1606, tiyatro)
  • Othello (1603, tiyatro)
  • Macbeth (1606, tiyatro)
  • Soneler (1609, şiir)
 • Christopher Marlowe, Faust (1604, tiyatro, İngiliz Edb.)
 • Francis Bacon, Yeni Atlantis (1626, roman, İngiliz Edb.)
 • Miguel de Cervantes, Don Kişot (1605, roman, İspanyol Edb.)
 • Pedro Calderón de la Barca, Hayat Bir Rüyadır (1631-32, tiyatro, İspanyol Edb.)
 • Pierre Corneille (Fransız Edb.)
  • Medee (1635, tiyatro)
  • Le Cid (1637, tiyatro)
  • Horace (1640, tiyatro)
 • John Milton, Kayıp Cennet (Paradise Lost, 1667, şiir, İngiliz Edb.)
 • Moliere (Fransız Edb.)
  • Zoraki Tabip (1666, tiyatro)
  • Cimri (1668, tiyatro)
  • Kibarlık Budalası (1670, tiyatro)
 • Jean Racine (Fransız Edb.)
  • Andromaque (1667, tiyatro)
  • İphigenie (1674, tiyatro)
 • François Fénelon,Telemak’ın Maceraları (1699, roman, Fransız Edb.))

 

1700

18.yy/ Türk ve Dünya Edebiyatında İsimler, Eserler

 • Daniel Defoe, Robinson Crusoe (1719, roman, İngiliz Edb.)
 • Jonathan Swift, Güliver’in Seyahatleri (1726, roman, İngiliz Edb.)
 • Johans Wolfgang Von Goethe, Genç Werther’in Acıları (1774, roman, Alman Edb.)
 • Nedim
  • Dîvân
  • Nigârname
 • Şeyh Gâlip,
  • Dîvân (1781)
  • Hüsn ü Aşk (1783)
 • Schiller (Alman Edb.)
  • “Neşeye Övgü” (1785, şiir; An die Freude / Ode to Joy)
  • Don Carlos (1787, tiyatro)
 • Sünbülzade Vehbî, Lutfiyye (mesnevi)
 • Koca Râgıp Paşa,
  • Dîvân
  • Münşeat
 • Fıtnat Hanım, Dîvân
 • Enderunlu Fâzıl
  • Dîvân
  • Defter-i Aşk
 • Erzurumlu Emrah
 • Dertli
 • Seyrani
 • Bayburtlu Zihni
 • Esrar Dede
 • Bursalı İsmail Hakkı
 • Erzurumlu İsmail Hakkı
1800

19.Yüzyılın İlk Yarısında İsimler, Eserler (1800-1859)

 • Enderunlu Vasıf, Dîvân
 • Yenişehirli Avnî, Dîvân
 • Şeyhülislam Ârif Hikmet, Dîvân
 • Leyla Hanım, Dîvân
 • Şeref Hanım, Dîvân
 • Dadaloğlu
 • Adile Sultan
 • Schiller, Wilhelm Tell (1804, tiyatro, Alman Edb.)
 • Johans Wolfgang Von Goethe, Faust I-II (1808-1832, tiyatro, Alman Edb.)
 • Keçecizade İzzet Molla, Mihnet-Keşan (1823, mesnevi!)
 • Alphonse de Lamartine (Fransız Edb.
  • Göl” (Le Lac, 1820, şiir)
  • Raphaell (1849, roman)
  • Graziella (1852, roman)
 • Victor Hugo, Notre Dame’ın Kamburu (Notre-Dame de Paris, 1831, roman, , Fransız Edb.)
 • Stendhal (Marie Henri-Beyle) (Fransız Edb.)
  • Kırmızı ve Siyah (1831, roman)
  • Parma Manastırı (1839)
 • Honore de Balzac (Fransız Edb.)
  • Goriot Baba (1834, roman)
  • Vadideki Zambak (1835, roman)
 • Alexandra Sergeyeviç Puşkin, Yüzbaşının Kızı (1836, roman, Rus Edb.)
 • Nicolai Gogol (Rus Edb.)
  • Müfettiş (1836, komedi)
  • Ölü Canlar (1842, roman)
 • Charles Dickens (İngiliz Edb.)
  • Oliver Twist (1838, roman)
  • Bir Yılbaşı şarkısı (1843, uzun hikâye)
  • David Copperfield (1849-50, roman)
  • İki Şehrin Hikâyesi (1859, roman)
 • Hayrullah Efendi, Hikâye-i İbrâhim Paşa be-İbrâhîm-i Gülşenî (1844 dram)
 • Fyodor Mihayloviç Dostoyevski, Beyaz Geceler (1848, roman, Rus Edb.)
 • Herman Melville, Moby Dick (1851, roman, Amerikan Edb.)
 • Gustave Flaubert, Madam Bovary (1857, roman, Fransız Edb.)
1860

Tanzimat Edebiyatı Yıllarında İsimler, Eserler (1860-1895)

3 Kasım 1839’da Mustafa Reşit Paşa tarafından ilân edilen Gülhane Hatt-ı Hümâyunu

 

 •  Şinasi,
  • Tercüme-i Manzume (1859-şiir-çeviri)
  • “Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi” (1860)
  • Şair Evlenmesi (1860-tiyatro)
  • Müntehabât-ı Eş’ar (1862-şiir)
  • Durub-ı Emsal-i Osmaniye (1863-atasözleri derlemesi)
 • Charles Dickens, Büyük Ümitler (1861, roman, İngiliz Edb.)
 • Gustave Flaubert, Salambo (1861, roman, Fransız Edb.)
 • Victor Hugo, Sefiller (Les Misérables, 1862, roman, Fransız Edb.)
 • İvan Sergeyeviç Turgenyev, Babalar ve Oğullar (1862, roman, Rus Edb.)
 • Fyodor Mihayloviç Dostoyevski,
  • Suç ve Ceza (1865, roman, Rus Edb.)
  • Karamazov Kardeşler (1879, roman, Rus Edb.)
 • Namık Kemal
  • “Lisan-ı Osmani’nin Edebiyatına Dair BazıMülahazalar” (1866, eleştiri)
  • Vatan Yahut Silistre (1873, tiyatro)
  • Celaleddin Harzemşah (1875, tiyatro)
  • İntibah (1876, roman)
  • Cezmi (1881, roman)
 • Alphonse Daudet
  • Jack (1876, roman, Fransız Edb.)
  • Sapho (1884, roman, Fransız Edb.)
 • Ziya Paşa
  • “Şiir ve İnşa” (1868, makale)
  • Eş’ar-ı Ziya (1881)
  • Zafername (1870)
  • Harabat (1874)
  • “Terkib-i Bend”
 • Ahmed Midhat
  • Kıssadan Hisse (1869, ders kitabı niteliğinde)
  • Hace-i Evvel (ilk eseri, ders kitabı niteliğinde)
  • Letaif-i Rivayât (1870-1893, uzun öyküler, kısa romanlar, tiyatro, çeviri, uyarlama)
  • Felatun Bey’le Rakım Efendi (1876, roman)
  • Müşahedat (1891, roman)
 • Lev Tolstoy
  • Savaş ve Barış (1869, roman, Rus Edb.)
  • Anna Karenina (1876, roman, Rus Edb.)
  • İvan İlyiç’in Ölümü (1886, roman, Rus Edb.)
 • Direktör Âli Bey, Misafiri İstikal (1870, tiyatro)
 • Şemseddin Sami
  • Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat (1872-3-roman)
  • Kamus-ı Türki
 • Ebüzziya Tevfik, Ecel-i Kaza (1872, tiyatro)
 • Thomas Hardy, Yeşil Ağaçlar Altında (1872, roman, İngiliz Edb.)
 • Mark Twain,
  • Tom Sawyer’in Maceraları (1876, roman, Amerikan Edb.)
  • Huckleberry Finn’in Maceraları (1884, roman, Amerikan Edb.)
 • Nigâr Hanım, Efsus I-II (1877-1891, şiir)
 • Recaizade Mahmut Ekrem
  • Talim-i Edebiyat (1879)
  • Zemzeme I-II-III (1883-1885, şiir)
  • Takdir-i Elhan (1886)
 • Abdülhak Hamit Tarhan
  • Sahrâ (1879, şiir)
  • Makber (1885, şiir)
 • Pierre Loti
  • Aziyade (1879, roman, Fransız Edb.)
  • İzlanda Balıkçısı (1886, roman, Fransız Edb.)
 • Nabizade Nazım
  • Zehra (1880, roman)
  • Karabibik (1890, uzun hikâye)
 • Emile Zola
  • Nana (1880, roman, Fransız Edb.)
  • Germinal (1885,roman, Fransız Edb.)
 • Henrik İbsen
  • Hortlaklar (1881, tiyatro, Norveç Edb.)
  • Halk Düşmanı (1882, tiyatro, Norveç Edb.)
  • Hedda Gabler (1891, tiyatro, Norveç Edb.)
 • Antonio Fogazzaro, Malombra (1884, roman, İtalyan Edb.)
 • Muallim Naci
  • Âteş-pâre (1884-86, şiir)
  • Şerâre (1885, şiir)
 • Guy de Maupassant
  • Güzel Dost (1885, roman, Fransız Edb.)
  • Pierre ve Jean (1888, roman, Fransız Edb.)
 • Samipaşazade Sezai,
  • Sergüzeşt (1888, roman)
  • Küçük Şeyler (Öykü, deneme ve çeviriler)
 • Mizancı Murat, Turfanda mı Turfa mı? (1890, roman)
 • Knut Hamsun
  • Açlık (1890, roman, Norveç Edb.)
  • Pan (1894, roman, Norveç Edb.)
 • İsmail Sefa, Huz mâ Sefâ (1891, şiir)
 • Oscar Wilde, Dorian Gray’in Portresi (1891, roman, İngiliz Edb.)
 • Fatma Aliye, Muhâderat (1892, roman)
 • Mehmet Celal, Gazellerim (1894)
1896

Servet-i Fünûn Edb. Yıllarında İsimler, Eserler (1896-1901)

Tevfik Fikret, “Peri-i Şiirime” (Servet-i Fünûn, Nr.441, 24 Ağustos 1899)

 

 • Recaizade Mahmut Ekrem, Araba Sevdası (1896, roman)
 • Nabizade Nazım, Zehra (1896, roman)
 • Ahmet Rasim, Gecelerim (1896, anı)
 • İsmail Sefa, Mensiyyat (1896, şiir)
 • Henryk SienKiewicz, Quo Vadis (1896, roman, Polonya Edb.)
 • H.G.Wells, Dr.Moreau’nun Adası (1896, roman, İngiliz Edb.)
 • Halit Ziya Uşaklıgil
  • Mai ve Siyah
  • Aşk-ı Memnu (1900, roman)
 • Andre Gide, Dünya Nimetleri (1897, roman, Fransız Edb.)
 • Mehmet Emin Yurdakul, Türkçe Şiirler (1898)
 • Hüseyin Rahmi Gürpınar, Mürebbiye (1899, roman)
 • Lev Tolstoy
  • Diriliş (1899, roman, Rus Edb.)
  • Hacı Murat (1901, roman, Rus Edb.)
 • Tevfik Fikret, Rübâb-ı Şikeste (1899, şiir)
 • Thomas Mann, Buddenbroklar (1900, roman, Alman Edb.)
 • Jack London, Kurt Kanı (1900, roman, Amerikan Edb.)
 • Mehmet Rauf, Eylül (1901, roman)
 • Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Hâristan ve Gülistân (1901, hikâye)
 • J.Rudyard Kipling, Kim (1901, roman, İngiliz Edb.)
 • O’Henry (William Sydney Porter), “The Gift of the Magi” (1901, hikâye, Amerikan Edb.)
1902

1902-1907 Arasında İsimler, Eserler

 • Tevfik Fikret
  • “Sis” (1902, şiir)
  • “Tarih-i Kadîm”(1905, şiir)
  • “Bir Lahza-i Teahhur” (1906, şiir)
 • Jack London
  • Vahşetin Çağrısı (1903, roman, Amerikan Edb.)
  • Demir Ökçe (1907, roman, Amerikan Edb.)
 • Luigi Pirandello, Gölge Adam (1904, Il fu Mattia Pascal, roman, İtalyan Edb.)
 • Güzide Sabri Aygün, Ölmüş Bir Kadının Evrak-ı Metrukesi (1905, roman)
 • Süleyman Nazif, Gizli Figanlar (1906, şiir)
 • Selma Lagerlöf, Nil Holgerson’un Serüvenleri (1906, roman, İsveç edb.)
 • Maksim Gorki
  • Ana (1906, roman, Rus Edb.)
  • Halk Düşmanı (1907, roman, Rus Edb.)
1908

Fecr-i Atî ve Millî Edebiyat Yıllarında İsimler Eserler (1908-1922)

 • Fâik Âli Ozansoy, Fâni Teselliler (1908, şiir)
 • Celal Sahir Erozan, Beyaz Gölgeler (1909, şiir)
 • Cenab Şahabettin
  • Hac Yolunda (1909, gezi)
  • Suriye Mektupları (1917)
  • Tiryaki Sözleri (1918)
  • Avrupa Mektupları (1919)
 • Hüseyin Siret Özsever, Leyâl-i Girizân (1909, şiir)
 • Ali Ekrem Bolayır, Zılâl-i İlham (1909, şiir)
 • Hüseyin Suat Yalçın, Lâne-i Melâl (1910, şiir)
 • Hüseyin Cahit Yalçın, Kavgalarım (1910)
 • Tahsin Nahit, Ruh-ı Bîkayd (1910, şiir)
 • Şahabeddin Süleyman, Fırtına (1910, tiyatro)
 • Süleyman Cemil, Timsâl-i Aşk (1910, hikâye)
 • Recaizade Mahmut Ekrem
  • Nijad Ekrem (1910, şiir)
  • Çok Bilen Çok Yanılır (1914, tiyatro)
 • Fecr-i Ati Encümen-i Edebîsi Beyannamesi (Servet-i Fünûn dergisi, 1910)
 • Ebubekir Hâzım Tepeyran, Küçük Paşa (1910, roman)
 • Rabindranath Thakur Tagore
  • Gora (1910, roman, Hint Edb.)
  • Gitanjali (Nefesler, 1910, Hint Edb.)
 • O’Henry (William Sydney Porter), hikâyeleri toplu yayınlandı (1910, Amerikan Edb.)
 • ? (Ömer Seyfettin), “Yeni Lisan”, Genç Kalemler, Nr. 1, C.II, 11 Nisan 1911)
 • İbrahim Alaaddin Gövsa, Çocuk Şiirleri (1911)
 • Tevfik Fikret
  • Haluk’un Defteri (1911, şiir)
  • Şermin (1915, şiir)
 • Mehmet Akif Ersoy
  • Safahat (1911)
  • Süleymaniye Kürsüsünde (tek şiir-1912, 2.Safahat)
  • Hakkın Sesleri (1913, 3.Safahat)
  • Fatih Kürsüsünde (1914, 4.Safahat)
  • Hatıralar (1917, 5.Safahat)
  • son iki kitap 1923 sonrası
 • Hüseyin Rahmi Gürpınar
  • Şıpsevdi (1911, roman)
  • Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç (1911, roman)
  • Gulyabani (1911, roman)
 • Halide Edip Adıvar
  • Handan (1912-tefrika-Tanin)
  • Yeni Turan (1912-tefrika, roman)
  • Ateşten Gömlek (1922-tefrika-İkdam)
  • Dağa Çıkan Kurt (1922, hikâye)
 • Safveti Ziya, Salon Köşelerinde (1912, roman)
 • İzzet Melih Devrim, Tezad (1912, roman)
 • Ahmet Rasim
  • Şehir Mektupları (1912-1913)
  • Eşkâl-i Zaman (1918)
 • Fazıl Ahmet Aykaç, Divançe-i Fâzıl fi Vasf-ı Efâzıl (1913, şiir)
 • Franz Kafka
  • Dönüşüm (1912, roman, Avusturya Edb.)
  • Dava (1914, roman, Avusturya Edb.)
  • Şato (1914, roman, Avusturya Edb.)
 • George Bernard Shaw
  • Cesar ve Kleopatra (1912, tiyatro, İrlanda Edb.)
  • Jan Dark (1913, tiyatro, İrlanda Edb.)
 • Ahmet Şuayb, Hayat ve Kitaplar (1913, eleştiri)
 • Marcel Proust
  • Kayıp Zamanın İzinde (1913, roman, Fransız Edb.)
 • Mehmet Emin Yurdakul
  • Türk Sazı (1914, şiir)
  • Ey Türk Uyan (şiir)
 • Ziya Gökalp
  • Kızıl Elma (1914, şiir)
  • Yeni Hayat (1918, şiir)
  • Türkleşmek İslamlaşmak Muasırlaşmak (1918)
 • Yusuf Ziya Ortaç, Akından Akına (1916, şiir)
 • Ruşen Eşref Ünaydın
 • Ömer Seyfettin
  • Eshab-ı Kehfimiz (1918)
  • Efruz Bey (1919)
  • Yalnız Efe (1919)
 • Müfide Ferit Tek, Aydemir (1918, roman)
 • Süleyman Nazif, Firâk-ı Irak (1918, şiir)
 • Ali Canip Yöntem, Geçtiğim Yol (1918, şiir)
 • Frans Emil Sillanpaa, Kutsal Sefalet (1918, roman, Finlandiya Edb.)
 • Refik Halit Karay, Memleket Hikayeleri (1919)
 • Orhan Seyfi Orhon, Gönülden Sesler (1919, şiir)
 • Şükûfe Nihal, Yıldızlar ve Gölgeler (1919, şiir)
 • Neyzen Tevfik, Hiç (1919, şiir)
 • Hermann Hesse
  • Demian (1919, roman, Alman Edb.)
  • Siddharta (1922, roman, Alman Edb.)
 • Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Gönül Hanım (1920, roman)
 • Sigrid Undset, Kristin Lavransdatter (roman, 1920, Norveç Edb.)
 • Ahmet Haşim, Göl Saatleri (1921, şiir)
 • Halil Nihat Boztepe, Siham-ı İlham (1921, şiir)
 • Luigi Pirandello
  • Altı Kişi Yazarını Arıyor (1921, tiyatro, İtalyan Edb.)
  • IV.Henri (1921, tiyatro, İtalyan Edb.)
 • Reşat Nuri Güntekin
  • Çalıkuşu (1922, roman)
  • Dudaktan Kalbe (1922, roman)
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu
  • Kiralık Konak (1922, roman)
  • Nur Baba (1922, roman)
 • Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Çağlayanlar (1922, hikâye)
 • Ahmet Rasim, Fuhş-i Atik (1922, anı)
 • James Joyce, Ulysses (1922, roman, İrlanda Edb.)

Faruk Nafiz Çamlıbel, Enis Behiç Koryürek,  Yusuf Ziya Ortaç

 

 

1923

Cumhuriyet’in İlk Yıllarında İsimler, Eserler

 • Selahattin Enis Aygün, Zaniyeler (1923, roman)
 • A.Ziya Kozanoğlu, Kızıl Tuğ (1923, roman)
 • Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları (1923)
 • Halide Edip Adıvar
  • Vurun Kahpeye (1923-tefrika, roman)
  • Mor Salkımlı Ev (1926-Memories -anı)
 • Reşat Nuri Güntekin
  • Çalıkuşu (roman, 1923)
  • Yeşil Gece (1928, roman)
 • Halit Ziya Uşaklıgil, Kırık Hayatlar (1924, roman)
 • Mehmet Akif Ersoy, Asım (1924, 6.Safahat)
 • Neyzen Tevfik, Azab-ı Mukaddes (1924, şiir)
 • Müfide Ferit Tek, Pervaneler (1924, roman)
 • Faruk Nafiz, Han Duvarları (şiir,1925)
 • Ernest Hemingway, Silahlara Veda (1925, roman, Amerikan Edb.)
 • Luigi Pirandello, Bir, Hiç kimse ve Yüz Bin (1925-26, Uno, nessuno e centomila, roman, İtalyan Edb.)
 • Ali Mümtaz Arolat, Bir Gemi Yelken Açtı (1926, şiir)
 • Ahmet Haşim
  • Piyale(1926, şiir)
  • Gurabahane-i Laklakan (1928)
  • Bize Göre (1928)
 • Ömer B.Uşaklı, Deniz Sarhoşları (1926, şiir)
 • Esat M.Karakurt, Vahşi Bir Kız Sevdim (1926, roman)
 • Faruk Nafiz Çamlıbel
  • Çoban Çeşmesi (1926, şiir)
 • Andre Gide, Kalpazanlar (1926, roman, Fransız edb.)
 • Mahmut Yesari, Çulluk (1927, roman)
 • Aka Gündüz, Dikmen Yıldızı (1927, roman)
 • Hermann Hesse, Bozkırkurdu (1927, roman, Alman Edb.)
 • Mehmet Emin Yurdakul, Mustafa Kemal (1928, şiir)
 • Reşat Nuri Güntekin
  • Dudaktan Kalbe (1928, roman)
  • Yeşil Gece (1928, roman)
 • Necip F.Kısakürek, Kaldırımlar (1928, şiir)
 • İhsan Hammâmî, Hamsinâme (1928, şiir)
 • Hamdullah Suphi Tanrıöver,
  • Dağ Yolu (1928-1931, hitâbe)
  • Günebakan (1929, makale)
 • Mihail Şolohov, Ve Durgun Akardı Don (1928, roman, Rus Edb.)
 • William Faulkner, Ses ve Öfke (1929, roman, Amerikan Edb.)
 • Erich Maria Remarque, Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok (1929, roman, Alman Edb.)
 • Mehmet Rauf, Halas (1929, roman)

Her daim güncellemeye açık…

Basılı kaynaklar dışında kontrol amaçlı yararlanılan ana kaynaklar:

İlgili:

Search for: